Ejere af Myrupgård og Myruphus
Myrupgård

Ejere af Myrupgård og Myruphus


I 1600 tallet eksisterede landsbyen Myrup stadig, selvom den var ved at forsvinde i sandflugternes dyner. I Hannæs Birks Tingbøger fra 1631-1686 bliver Myrup bliver nævnt på linje med andre byer, ligesom gården Ræhrgård ligger i Myrup. Der nævnes flere personer i Myrup og Myrup Klit, og det er svært at vide ud fra tingbøgerne, hvem der egentlig boede på Myrupgård.


I første halvdel af 1700 tallet nævnes i kirkebøgerne Øster og Vester Myrup, som må have været hhv. Myrupgård og Myruphus. Sidst i 1700-tallet var der i Myrup en gård – Myrupgård og et hus – Myruphus. I 1800 tallet nævnes flere huse i Myrup. I stedet for Myrup nævner kirkebøger og folketællinger ofte de nærliggende byer Glæde, Nørklit og Kæret, selvom jeg ved at det må være Myrupgård eller Myruphus, hvilket kan være meget forvirrende.


Myrupgård lå på matrikel nr. 88 i Lild efter matrikuleringen i første halvdel af 1800 tallet, og Myruphus lå på matrikel nr. 89 ca. 500 m syd for Myrupgård.


På Matrikelarkivet findes et gammelt kort, som ligger til grund for 1844-matrikuleringen, hvor Myrupgård har 3 bygninger, og ud for gården står der Niels Nielsen. Lige syd for ligger Myrup¬hus, hvor der står Christen Myrup. På det gamle kort var matrikel nr. 88 senere (med en nyere skrift) udstykket til 5 lodder – 88 a-e.


I den tilhørende sogneprotokol (fra ca. 1820) står:


Matr. nr. 88: Niels Nielsen, Myrupgaard.

En Hovedlod ved Gården midt i Sognets vestre Klit, norden for Glæde Bye og en tilgrænsende Hedelod vesten for samme. Det nuværende Matriculs Hartkorn: Ingen Privilegeret. Uprivilegeret: Ager og Engs:1 skæppe, 3 fjerdingkar, 1 album. Ingen Skovskyld. Nye Matriculs Hartkorn: 1 tønder, 4 skæpper, 1 fjerdingkar, 1 ¾ album.


Matr. nr. 89: Christen Myrup, Myruphuus.

Et Huus med samlet Jordlod i Sognets vestre Klitfælled norden for Glæde Bye. Det nuværende Matriculs Hartkorn: Ingen hartkorn. Nye Matriculs Hartkorn: 0 tønder, 1 skæpper, 1 fjerdingkar, ¼ album.


Hartkorn var i perioden 1662-1903 det officielle grundlag for jordvurdering i Danmark og dermed for skatten. Hartkorn var altså et udtryk for værdien af landbrugsjord – en kombination af jordens areal og kvalitet. Det blev målt i tønder, skæpper, fjerdingkar og album. I 1831 blev beregningen af hartkorn ændret, og man talte om gammelt og nyt hartkorn.


Ejerne i nedenstående er fundet i tingbøgerne, mens fæsterne er fundet i folketællinger og kirkebøger. Det er interessant at se, hvordan ’titlen’ ændrer sig fra husmand til boelsmand, gårdmand, landmand og gårdejer i folketællingerne for Myrupgård. Før udstykningen sidst i 1700 tallet havde en husmand ikke jord, men græsningsret på fællesarealer. Efter matrikuleringen i 1844 defineres et husmandssted med under 1 tønder hartkorn, en bolsmand under 2-3 tønder hartkorn og en gårdmand over det. Fæstevæsnet blev afviklet fra stavnsbåndets ophævelse i 1788, men ophørte først helt ved en lov i 1919. På det tidspunkt var der kun ganske få fæstebønder tilbage i Danmark.


Rigsdaler – ved møntreformen i 1873 blev rigsdaler ændret til kroner og ører, og 1 rigsdaler blev sat til 2 kroner.


Indtil 1780’erne, hvor gård og hus blev købt til selveje, har et gods ejet Myrupgård og Myruphus. Det har været lidt vanskeligt at finde ud af, hvilket gods. Ifølge bogen Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver har følgende godser haft fæstegårde i Lild Sogn: Bratskov, Oksholm, Vesløsgård, Ågård, Kølbygård, Oddersbøl og P. Ingvordsens Gods. Men kun Bratskov, Vesløsgård, Kølbygård, Ågård og P. Ingvorsen m.fl. Gods har haft fæstegårde/huse i Kæret, Glæde og Nørklit, som er de byer, der er nærmest Myrup. I bogen Vesløsgård optræder Myrup ikke, og jeg slutter (måske fejlagtigt), at Myrup ikke har været ejet af Vesløsgård. Myrup er heller ikke nævnt i listen over Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser. Det efterlader Bratskov, Ågård og P. Ingvorsen som mulige ejere af Myrup.


Den anden ledetråd er stavnsbåndet. Lars Pedersen kom fra Sønder Skadhauge i Tømmerby Sogn til Myrup i Lild Sogn under stavnsbåndet (1733-1788). På det tidspunkt måtte han ikke bosætte sig uden for godsets jord uden særlig tilladelse fra godset. Dvs. at Sønder Skadhauge og Myrup har sandsynligvis været ejet af samme gods. Sønder Skadhauge er heller ikke nævnt i bogen Vesløsgård eller i listen over Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser. I Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver havde følgende godser (ud over Vesløsgård og Kølbygård) fæstegårde i Tømmerby Sogn: Bratskov, Kokkedal, Oddersbøl, Lundbæk og Kr. Kristensen Klims Gods. Fællesnævneren er dermed Bratskov Gods i Brovst Sogn, som havde fæstegårde i Kærup i Tømmerby Sogn og i Kæret og Nørklit i Lild Sogn. Jeg vil forske mere i Bratskov gods’s fæsteprotokoller.

.Matrikelkort fra starten af 1800 tallet.


Myrupgård matrikelnummer 88, Lild Sogn, Vester Han Herred


Et større gods må have ejet Myrupgård indtil 1780’erne. De nedennævnte var fæstere i Myrupgård indtil 1786.


C. 1689-c. 1730  Laurs Andersen (1644-1730) (I-Forslægt)

C. 1730-c. 1756  Anders Laurssen Myrup (1689-1756) (I-Forslægt) (søn af ovenstående)

C. 1753-1786      Lars Pedersen Myrup (1730-1797) (I-Stamforældre) (gift med niecen til ovenstående)


1786-1800           Niels Christian Myrup (1724-1800) (III-Stamforældre)

1800-1809           Karen Pedersdatter (1730-1810) (III-Stamforældre)* (enke efter ovenstående)

1809-1838           Niels Nielsen Myrup (1768-1839) (III-A9) (søn af ovenstående)

1838-1844           Niels Christian Nielsen Myrup (1805-1892) (III-A9.B1) (søn af ovenstående)

1844-1846           Palle Møller Jensen Rotbøll (1807-1860) (III-A12.B8) (fætter til ovenstående, nevø af

III-A9 Niels Nielsen Myrup)

1846-1884           Christen Jensen Vabesgaard (1817-1898) (III-A3.B17)* (gift med niecen til III-A9 Niels

Nielsen Myrup)

1884-1927           Kasper Diernæs Myrup (1850-1940) (III-A3.B17.C4) (søn af ovenstående)

1927-1947           Niels Andersen (1900-efter 1965) (III-A3.B17.C4.D2)* (svigersøn til ovenstående)Ca. 1689-ca. 1730  Laurs Andersen (1644-1730) (I-Forslægt)

Han var formentlig gift med Else Nielsdatter (1659-1742). Han har sikkert fæstet gården, da hans søn Anders blev født 1689 og måske også tidligere. Vi ved ikke, hvem der kan have fæstet gården før ham. Vi ved ikke så meget om ham, kun at ’Laurs Anderssen af Myrup' døde i 1730, 86 år gammel (1644-1730).  Else Nielsdatter (1659-1742) døde som enke 'af Myrup' 12 år senere i 1742, 83 år gammel. Hun er ikke fundet født i Lild Sogn. Det er måske Laurs Andersens børn, der nævnes i kirkebøgerne: Christen Lauridsen (1691-1741), som var 'af Øster Myrup’, da han døde i 1741, 50 år gammel, og Anders Lauridsen/Laurssen også kaldet Anders Myrup (1689-1756), som nævnes flere gange i kirkebogen som 'af Myrup'.


Ca. 1730-ca. 1756  Anders Laurssen Myrup (1689-1756) (I-Forslægt)

Han var formodentlig søn af ovenstående og gift med Maren Pedersdatter (1684-1758). Vi ved ikke så meget om ham. Han overtog sikkert fæstet fra Laurs Andersen, som døde i 1730. Anders Myrup døde i 1756, 67 år gammel, 'af Øster Myrup'. Hans hustru Maren Pedersdatter (1684-1758) døde som enke 'i Øster Myrup' i 1758, 74 år gammel. De nævnes i kirkebøgerne flere gange. De havde tilsyneladende ingen børn.


Ca. 1753-1786  Lars Pedersen Myrup (1730-1797) (I-Stamforældre)

Han var født i Søndre Skadhauge i Tømmerby Sogn og blev gift med Bodild Larsdatter (1730-1807). Hun var ovenstående Anders Myrups niece og født på Holegård i Lild Sogn, ikke langt fra Myrup. Hendes far døde, da hun var 10 år, og hun kom sikkert i pleje hos sin moster i Myrup på det tidspunkt. De var begge ’i Myrup’, da de blev gift, så de har begge boet og arbejdet på gården. De overtog sikkert fæstet, da de blev gift i 1753, eller også da Anders Myrup døde i 1756. De fik 8 børn, alle født i Myrup. Lars Myrup og hans familie flyttede i 1786 til Madsbøll i Hjardemål Klit og overtog fæstet der.


1786-1800  Niels Christian Myrup (1724-1800) (III-Stamforældre)

Han var gift med Karen Pedersdatter (Kold) (1730-1810). Ifølge et skøde af 8. juni 1786 købte han "et sted Myrup kaldet" af Thøger Pedersen Buckhauge fra Vust (1734-1787). Jeg ved endnu ikke, hvem Thøger Pedersen Buck eller Buckhauge havde købt gården af eller hvornår. Thøger Pedersen var født i Morsø Sogn, og boede i Vust ved salget. Hartkorn var opgivet til 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album. Købesum 395 rigsdaler. Niels Christian Pedersen (Myrup) kom fra gården Diernæs i Lild Sogn, som hans søn overtog. I folketællingen 1787 boede de i Nørklit (dvs. Myrupgård), og han var bonde, husmand og fisker, havde 4 børn boende og en tjenestepige. De fik 12 børn, og deres yngste søn overtog gården.


1800-1809  Karen Pedersdatter (1730-1810) (III-Stamforældre)*

Hun var enke efter ovenstående, som døde ’i Myrup’ i 1800. I folketællingen 1801 boede hun i Nørklit (dvs. Myrupgård) og var enke og huskone med jord, og hun havde sin yngste søn, der var ugift, boende og to tjenestefolk Hun døde ’i Myrupgaard’ i 1810.


1809-1838  Niels Nielsen Myrup (1768-1839) (III-A9)

Han var yngste søn af ovenstående Niels Christian Myrup. Han blev også kaldt Niels Christian Nielsen Myrup, eller Niels Myrup, og blev gift omkring 1804 med Mette Mortensdatter (Thorhauge) (1783-1848). Skøde af 13. juni 1809 fra Karen Pedersdatter enke efter Niels Christian Pedersen "et sted Myrup kaldet". Hartkorn 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album. Købesum 400 rigsdaler. I folketællingen 1834 boede han i "Myrup, et boelssted, ernærer sig af sin jordlod", havde 7 børn boende og ingen tjenestefolk. De fik 15 børn og deres ældste søn overtog gården. Niels Nielsen Myrup og Mette Mortensdatter døde begge i Myrup.


1838-1844  Niels Christian Nielsen Myrup (1805-1892) (III-A9.B1)

Han var ovenstående Niels Nielsen Myrups søn og blev gift 1829 med Maren Christensdatter (1796-1878) fra Lild. I skøde af 23. august 1838 fra Niels Myrup står der ”..til min søn Niels Christian Nielsen” og ”..med Aftægt til mig og min Kone”. Hartkorn 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album. Købesum 400 rigsdaler. I folketællingen 1840 boede de i ’Myrup, et hus’, med Maren Christensdatters søn af 1. ægteskab og en tjenestepige. Det var det eneste hus eller gård, der er benævnt Myrup i den folketælling, og han kaldes husmand. Men hans mor Mette Mortensdatter, der var enke, boede ikke sammen med dem på Myrupgård. Hun boede i et hus i Vesten Bjerget, sammen med en datter. I 1845 boede hun igen på Myrupgård på aftægt hos de nye beboere, hendes mands niece og hendes mand. Hvad der var årsagen til, at hun ikke boede på gården til trods for, at der var aftalt aftægt i skødet, er, selvom det sikkert er en spændende historie, svært at vide. I 1845 var Niels Christin Nielsen flyttet til Bjerget, hvor han var husmand. Senere købte de hus i Glæde. De fik tilsyneladende ingen børn.


1844-1846  Palle Møller Jensen Rotbøll (1807-1860) (III-A12.B8)

Han var ovenstående Niels Nielsen Myrups søstersøn og dermed Niels Christian Nielsens fætter. Skøde af 24. juni 1844 fra Niels Christian Nielsen på "..en gård, Myrup kaldet". Hartkorn 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album. Købesum 700 rigsdaler. Han var ikke gift. I folketællingen 1845 boede han på Rotbøll og ikke her på Myrupgård. På Myrupgård (Myrup, en gård) boede nedenstående gårdmand Christen Jensen Vabesgaard og hans hustru Caroline Larsdatter Diernæs. Hun var Niels Nielsen Myrups brordatter, og dermed Palle Møller Rotbøls og Niels Christian Nielsens kusine.  Niels Nielsen Myrups enke Mette Mortensdatter boede på aftægt hos dem. Hun var altså flyttet tilbage til gården.


1846- 1884  Christen Jensen Vabesgaard (1817-1898) (III-A3.B17)*

Ovenstående Niels Nielsen Myrup var hans svigerfars bror. Han var gift med III-A3.B17 Caroline Larsdatter Diernæs (1817-1864) fra Diernæs. De blev gift 5.november 1844, og boede på Myrupgård på dette tidspunkt, for ifølge kirkebogen var han ’ejer af Myrup’, da de blev gift; hvilket altså ikke er korrekt. Skøde af 30. juni 1846 fra Palle Møller Jensen Rotbøll på "..den mig tilhørende gård Myrup kaldet". Han overtog også forpligtelsen med aftægt for Niels Myrups enke. Nyt hartkorn 1 tønde, 4 skæpper, 1 fjerdingkar og 1¾ album. Købesum 900 rigsdaler.


Interessant, hvorfor Niels Christian Nielsen ikke solgte direkte til sin kusines mand Christen Vabesgaard, idet de åbenbart boede og arbejdede på Myrup i 1844. Men det var måske et spørgsmål om penge eller om timing.


I 1876 købte han flere jordlodder til - 27b, 29g, 30g og 1881 også 2c. I 1858 solgte han matr.nr. 88b fra (se under Lille Myruphus) og i 1881 88d og 88e (se under Myruphus). I 1887 solgte han 29g. I folketællingen 1845 boede de i ’Myrup, en gård’, hvor han var gårdmand. De havde Niels Nielsens enke Mette Mortensdatter boende på aftægt, en tjenestekarl og en tjenestepige. I 1850 boede de i Myrup, en gård, hvor han "ernærer sig af sin jordlod". De havde 2 børn og 2 tjenestefolk boende. I 1855 boede de i Glæde, Myrup, en gård, og havde de 4 børn, en tjenestedreng og hans hustrus bror, der var kvæghandler, boende. I 1870 boede Christen Vabesgaard, der nu var enkemand, i ’Glæde, Myrupgaard’, og han benævnes landmand. Han havde 3 af sine 4 sønner boende og en tjenestepige, som var hans hustrus brordatter.


1884-1927  Kasper Diernæs Myrup (1850-1940) (III-A3.B17.C4)

Han var søn af ovenstående Christen Jensen Vabesgaard. Han blev gift 1892 med Christine Hansen (Ræhrgaard) (1856-1943). Skøde af 30. juni 1884 på "..den mig tilhørende gård, Myrup kaldet", matr.nr. 88a og c, 27b og 2c fra Christen Jensen Vabesgaard for 4400 kr. I 1890 solgte han 27b, i 1899 2c, i 1909 2i, i 1919 2g, i 1921 2k, og i 1925 2d. I folketællingen 1890 var han en ugift gårdejer og havde sin far på aftægt. Desuden havde han sin kusine som husholderske. I 1901: Myrup, Myrupgaard, matr.nr. 88a. I 1906: Lild Klit, Myrupgaard, matr.nr. 88a. I 1911: Lild Klit, Myrupgaard, matr.nr. 88. De havde 2 børn. De må have haft hans mors fætter Niels Christian Nielsen boende på aftægt efter 1890, eftersom han døde på Myrupgård i 1892. I 1916 havde de enkemand Niels Christian Jensen Holme (1835-1920) på alderdomsunderstøttelse boende.


1927-1947  Niels Andersen (1900-efter 1965) (III-A3.B17.C4.D2)*

Han var ovenstående Kasper Diernæs Myrups svigersøn. Han blev gift 1926 med III-A3.B17.C4.D2 Martine Kristensen Madsbøl (1894-1965). Skøde af 9. november 1927 på matr.nr. 88a, 88c, 2h, 2l, 2m for 7000 kr. fra Kasper Myrup. Og skøde af 9. november 1927 på matr.nr. 27b og 2c for 700 kr. fra Kasper Myrup. Desuden skøde af 17. juli 1930 på matr.nr. 30g fra Kasper Myrup og hans søskende. I 1933 købte han desuden 43b, 44b og 22e for 575 kr. fra Jens Olesen Larsen.


I 1933 overgik 88f, g, h og i til staten til beplantning, og han solgte 30g til staten. I 1934 solgte han 2m og 2r, og i 1936 2h og 2l. I 1940 solgte han 88k til staten. I 1947 solgte han Myrupgård. Skøde af 23. august 1947 på matr.nr. 88a, 88c, 27b, 24c, 26r, 22e, 43b, 44b fra Niels Andersen til Gunnar W. Schmith. Dermed kom Myrupgård ud af familien. I folketællingen i 1930 boede de i Glæde, matr.nr 88a med hans svigerforældre på aftægt. I 1940 hed det Lild Klit, matr.nr. 88a.Myruphus matrikelnummer 89, Lild Sogn, Vester Han Herred


Et større gods må have ejet Myruphus indtil 1784. De nedennævnte var fæstere i Myruphus indtil 1784.Matrikelnummer 88d og 88e blev på et tidspunkt en del af Myruphus.


≈ 1631               Christen Nielsen Fröst?

≈ 1665?             Niels Christensen?

Før 1730-1743  Christen Nielsen Myrup (1689-1743) (II-Forslægt) (søn af ovenstående?)

1743-ca. 1749   Maren Andersdatter (1687-1765) (II-Forslægt) (enke efter ovenstående)

ca. 1749-1774   Niels Christensen Myrup (1730-1799) (II-Stamforældre) (søn af ovenstående)

Ca. 1774-1784  Christen Nielsen Myrup (1750-1829) (II-A2) (søn af ovenstående)


1784-1829        Christen Nielsen Myrup (1750-1829) (II-A2) (selvejer, samme som ovenstående)

1829-1833        Johanne Jensdatter (1780-1851) (II-A2)* (enke efter ovenstående)

1833-1836        Jens Sørensen (1797- ca. 1870)

1836-1857        Søren Christian Nielsen (1812-1847) (III-A9.B7)*

1847-1853        Anna Margrethe Nielsdatter (1812-1884) (III-A9.B7)

1853-1874        Christian Frederich Hansen (1803-1874)

1874-1879        Maren Pedersdatter (1838-1909) (enke efter ovenstående)

1880-1905        Morten Jensen (1835-1905) (gift med enken)

1905-1909        Maren Pedersdatter (1838-1909) (enke efter ovenstående)

1910-1911        Kristian Frederik Hansen Jensen (1883-?) (søn af ovenstående)

1911-1929        Skrædder Kr. Andersen

1929-1936        Frands Christian Larsen (1852-1936?)

1936-1938        Casper Christian Larsen (1858-?) (bror til ovenstående)

1938-1942        Lydia Petrea Katrine Larsen (1916-?)≈ 1631  Christen Nielsen Fröst?

Fra Hannæs Birk Tingbog ved vi at han var gift med Sidsel Akselsdatter. I 1631 modtager Christen Nielsen Fröst i Myrup afkald på vegne af Maren Nielsdatter. I 1664 døde Christen Nielsen i Myrup gift med Sidsel Axelsdatter. Sidsel Axelsdatter i Myrup bliver nævnt som fadder i årene 1664-1669. Det er et rent gæt, om han boede i Myruphus. Myrup kan her betyde landsbyen Myrup i stedet.


≈ 1665?  Niels Christensen?

Hannæs Birk Tingbog nævner Niels Christensen i Myrup 1657. Måske er det den samme Niels Christensen i Myrup, der fik en datter Sidsel i 1665. Niels Christensen i Myrup bliver nævnt som fadder i årene 1664-1669. Det er et rent gæt, om han boede i Myruphus. Myrup kan her betyde landsbyen Myrup i stedet.


Før 1730-1743  Christen Nielsen Myrup (1689-1743) (II-Forslægt)

Han var gift med Maren Andersdatter (1687-1765). Mon han var søn af ovenstående Niels Christensen? Han fik en søn i 1730 'i Myrup' og fæstede sikkert på det tidspunkt Myruphus.


1743-ca. 1749  Maren Andersdatter (1687-1765)

Hun var enke efter Christen Nielsen i Myrup som døde i 1743. Deres søn Niels Christensen var da 13 år, og kunne ikke overtage fæstet. Hun kan være blevet gift igen, med en der overtog fæstet, indtil sønnen var gammel nok.


Ca. 1749-ca. 1774  Niels Christensen Myrup (1730-1799) (II-Stamforældre)

Søn af ovenstående Christen Nielsen Myrup. Han blev gift med Maren Pedersdatter (1715-1778) før 1749.  Han overtog sikkert fæstet efter sin far Christen Nielsen, men først efter hans død, idet han kun var 13 år, da hans far døde. "Niels Myrup i Myruphus" døde i 1799 hos sin søn.


Ca. 1774-1829  Christen Nielsen Myrup (1750-1829) (II-A2)

Han var ovennævnte Niels Myrups søn. Han blev gift 1. gang ca. 1773 med Kirsten Jensdatter (1751-1814) fra Lild. Han blev gift 2. gang 1816 med Johanne Jensdatter (1780-1851) fra Østerild.  Han bliver nævnt 'i Myrup' ved sin søns fødsel i 1774.  Skøde af 16. juni 1784 fra Niels Pedersen i Aagaard, ”et stykke ejendom … beliggende tæt op til skellet for Myrup ejendom på søndre og vestre side”. Aagaard kunne være det gods, som ejede Myrupgård og Myruphus, før de blev købt til selveje. Købesum 10 rigsdaler. I folketællingen 1787 boede Christen Nielsen i Nørklit (dvs. Myruphus), og var husmand og fisker. De havde 3 børn og hans far boende. I 1801 boede de i Nørklit (dvs. Myruphus), og han var husmand med jord. De havde to børn boende. Han døde i Myruphus i 1829. Da var hans 3 voksne børn flyttet ud til andre gårde og huse, og overtog ikke Myruphus.


1829-1833  Johanne Jensdatter (1780-1851) (II-A2)*

Hun var enke efter ovenstående Christen Nielsen Myrup. Hun, enkehuskone i Myruphus, blev gift 1832 med Niels Christian Jensen Rødbro (1770-1843), husmand i Klim Sogn. Skifteattest for adkomst for enken 8. juni 1836 og vielsesattest 8. juni 1836. Den sidste attest gav hendes 2. mand retten til at eje huset.


1833-1836  Jens Sørensen (1797- ca. 1870)

Han var fra Tved og var gift med Bente Marie Pallesdatter (1800-ca. 1855) fra Lild. Skøde af 10. juli 1833 fra Niels Christian Jensen Rødbro i Klim Sogn. ”Et hus Myruphus beliggende ved Myrup ejendom”. Købesum 400 rigsdaler. I 1834 boede de i Myruphuse, et hus, og han ernærede sig af sin jordlod og fiskeri. De havde en plejesøn boende.


1836-1847  Søren Christian Nielsen (1812-1847) (III-A9.B7)*

Han var fra Øsløs og var svigersøn til Niels Nielsen Myrup på Myrupgård. Han blev gift 1836 med III-A9.B7 Anna Margrethe Nielsdatter (1812-1884). Skøde af 13. august 1836 fra Jens Sørensen, ”…et hus Myruphus kaldet beliggende ved Myrup ejendom”. Købesum 200 rigsdaler (?). I 1840 boede de i Glæde By, et hus og han var husmand og levede af fiskeri. I 1845 boede de i Glæde By, Myruphus, og han var husmand og daglejer. Søren Christian Nielsen døde kun 35 år gl. i 1847 i Myruphus.


1847-1853  Anna Margrethe Nielsdatter (1812-1884) (III-A9.B7)

Hun var enke efter ovenstående Søren Christian Nielsen. Folketællingen 1850 viser, at hun boede i Glæde, Myruphus og var enke, inderste (dvs. boede til leje) og almisselem, med 4 børn. Hun blev gift igen i 1856.


1853-1874  Christian Frederich Hansen (1803-1874)

Han var toldassistent, enkemand og født i Nyborg. Auktionsskøde af 22. juli 1853 på matr.nr. 89, ”..Myruphus kaldet”. Hartkorn 2 skæpper, 1 fjerdingkar og ¼ album. I folketællingen 1855 Lild, Glæde, er Myruphus ikke nævnt. Han er enkemand og bor med sin datter og en tjenestepige. I 1860 Glæde By, Myrup, et hus bor der en anden datter. I 1870 Myruphus var han blevet gift med Maren Pedersdatter (1838-1909) fra Hjardemål, og de havde 4 børn og en tjenestekarl boende.


1874-1879  Maren Pedersdatter (1838-1909)

Hun var enke efter ovenstående Christian Frederich Hansen med 4 små børn. Skifteretsattest af 1. oktober 1881 som adkomst for Chr. Hansens enke Maren Pedersdatter på matr.nr. 89. Hun blev gift igen i 1879 med Morten Jensen fra Arup Sogn.


1879-1905  Morten Jensen (1835-1905)

Han blev gift 1879 med Maren Pedersdatter (1838-1909), ovenstående Christian Frederich Hansens enke. Vielsesattest af 20. juli 1880. Skøde af 30. november 1881 fra Chr. Vabesgaard på matr.nr. 88d og 88e.


1905-1909  Maren Pedersdatter (1838-1909)

I folketællingen 1906 var hun enke og boede på matrikel 88de i Lild Klit med 2 af sine sønner. Hun døde i Lild Klit (dvs. Myruphus) i 1909.


1910-1911  Kristian Frederik Hansen Jensen (1883-?)

Han var ovenståendes søn. Auktionsskøde af 10. september 1910 på matr.nr. 89, 88d og 88e, vurderet til 1800 kr., som han købte for 25 kr. Han var gift med Mariane Pedersen (1886-?). I 1911 boede de i Lild Klit, på matrikel nr. 88d, 88e, 89b. Han var husmand og fisker.


1911-1929  Skrædder Kr. Andersen

Skøde af 11. marts 1911 på matr.nr. 89 og 88d fra Chr. Frederik Hansen Jensen. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af hvem Kr. Andersen var. Ifølge folketællingerne 1916, 1921 og 1925 boede der ingen på matr.nr. 89 og 88d.


1929-1936  Frands Christian Larsen (1852-1936?)

Auktionsskøde af 16. september 1929 på matr.nr. 89 og 88d. Tingbog: 17. marts 1933 Udskrift af Sandflugtsprotokollen, erhvervet af staten til beplantning matr.nr. 89b. FT 1930: Glæde, matrikel nr. 88d. (enkemand).


1936-1938  Casper Christian Larsen (1858-?)

Bror til ovenstående Frands Christian Hansen. Skøde af 15. august 1936 på matr.nr. 89a og 88d fra Frands Chr. Larsens arvinger.


1938-1942  Lydia Petrea Katrine Larsen (1916-?)

Skøde af 1. marts 1938 på matr.nr. 89a og 88d fra Kasper Chr. Larsen. Tingbog: 13. maj 1942 Skøde til staten på matr.nr. 89a og 88d fra ovenstående. Hun var gift med Oskar Laurids Peter Larsen (1908-?), og de boede der med deres 3 børn i 1940.Lille Myruphus matrikelnummer 88b, Lild Sogn, Vester Han Herred


Det er muligt, at der er boet flere familier til leje før 1858 i et hus på Myrupgårds jord, inden Lille Myruphus blev udstykket og solgt fra af Christen Jensen Vabesgaard. Det er ikke muligt at vide med sikkerhed. Men Lille Myruphus bliver nævnt i kirkebøgerne fra starten af 1800 tallet. 3 familier kan have boet til leje i Lille Myruphus inden 1858. Mit bedste bud ud fra folketællinger og kirkebøger er, at Poul Pedersen Horn boede til leje i Lille Myruphus, og at hans svigersøn Lars Christensen overtog huset, mens de andre boede hos ham. For Anders Poulsen Horn står der Lille Myruphus flere steder, men til sidst Havkarlshus, så mon ikke de har boet i Havkarlshus hele tiden. Familien er dog taget med her for oversigtens skyld.


Lejere:

18??-1820  Poul Pedersen Horn (1766-1820)

1820-1855  Just Christensen Horn (1796-1855) (gift med enken efter ovenstående)

1855-1858  Karen Tobiasdatter (1812-1903) (enke efter ovenstående)


1823-1849  Lars Christensen Tørslev (1795-1849) (bror til ovenstående Just Christensen)

1849-1858  Anne Cathrine Poulsdatter (1797-1861) (enke efter ovenstående)


1827-1840  Anders Poulsen Horn (1799-1840) (bror til ovenstående og søn af Poul Pedersen Horn)


Ejere:

-1858          Christen Jensen Vabesgaard (1817-1898) (III-A3.B17)*

1858-1861  Christen Møller Nielsen (1833-1865) (III-A9.B12)* (gift med ovenståendes hustrus kusine)

1861-1909  Ole Christian Larsen (1833-1911)

1909-1925  Søren Christian Jensen (1873-?)  (svigersøn til ovenstående)

1925-1929  Niels Christian Olesen (1904-?) (søn af ovenstående)

1929-1939  Vilhelm Koldkjær (1877-1939)

1939-1942  Thekla Andersen Koldkjær (1888-1965) (ovenståendes enke)18??-1820  Poul Pedersen Horn (1766-1820)

Poul Pedersen Horn (1766-1820) var gift med Kirsten Christensdatter(1773-1847), og han døde i 1820 i ’Lille Myruphus


1820-1850  Just Christensen Horn (1796-1855)

Da Kirsten Christensdatter blev gift 2. gang i 1820 med Just Christensen (1796-1855), var hun enkekone ’i Myruphus’. Hendes datter Anne Cathrine Poulsdatter Horn (1797-1861), søster til nedennævnte Anders Poulsen Horn, blev i 1823 gift med Just Christensens bror Lars Christensen Tørslev (1795-1849) fra Kollerup og nævnes da ’hjemme i Lille Myruphus’. Just Christensen bliver nævnt i kirkebogen i 1825 som ’lejer i Lille Myruphus’; i 1827 og 1828 ’i Myruphus’; ifølge folketællingerne boede de i 1834 i ’Myruphuse’, i 1840 boede de i ’Glæde’, og i 1845 og 1850 boede de til leje hos Lars Christensen i ’Myruphus’. Just Christensen ernærede sig af fiskeri. Kirsten Christensdatter døde ’på Myrup Hede’ i 1847. Just Christensen giftede sig 2. gang 1849 med Karen Tobiasdatter (1812-1903). Han døde som fæstehusmand ved Nørklit.


1855-1858  Karen Tobiasdatter (1812-1903)

Hun var enke efter ovenstående Just Christensen. Karen Tobiasdatter boede som enke ved Myruphus og Myrupgård i 1855.


1823-1849  Lars Christensen Tørslev (1795-1849)

Anne Cathrine Poulsdatter Horn (1797-1861), søster til nedennævnte Anders Poulsen Horn, blev i 1823 gift med Lars Christensen Tørslev (1795-1849) fra Kollerup og nævnes da ’hjemme i Lille Myruphus’.  Parret bliver også nævnt i kirkebøgerne i 1825 og 1828 i ’Lille Myruphus’, og i folketællingerne fra 1834 og 1845 i ’Myruphus’. I 1840 boede de i ’Glæde’. Lars Christensen døde i 1849 som husmand i ’Lille Myruphus’. I 1845 og 1850 havde de Just Christensen og hans hustru boende til leje.


1849-1858  Anne Cathrine Poulsdatter (1797-1861)

Anne Cathrine Poulsdatter, enke efter Lars Christensen, boede i 1855 i Myruphus, i samme hus som Just Christensen og hans hustru. Hun giftede sig 2. gang 1850 med I-A6.B8 Axel Christensen Myrup (1814-1903). I 1855 boede de i et hus ved Myrupgård ved siden af Karen Tobiasdatter, der da var enke.


1827-1840  Anders Poulsen Horn (1799-1840)

Niels Nielsen Myrups datter III-A9.B3 Karen Nielsdatter Myrup (1807-1890) og hendes mand Anders Poulsen Horn (1799-1840), som ernærer sig af fiskeri, boede ifølge kirkebøgerne i 1827-1840 i Lille Myruphuse eller Myruphus. De bliver i kirkebogen nævnt ’i Myrup’ i 1827, i 1827 og 1828 ’i Myruphuse’, i 1830 og 1832 ’i Lille Myruphuse’; i 1840 ’på Myrup ejendom’; i folketællingen fra 1834 og 1845 i Myruphus. Da Karen Nielsdatter blev gift 1847 med Anders Nielsen Vigh (1809-1880), boede de ifølge kirkebøgerne i 1847-1850 i 'Havkarlshus ved Myrup'. Så måske har de slet ikke boet i Lille Myruphus.


1858-1861  Christen Møller Nielsen (1833-1865) (III-A9.B12)*

Han blev gift 1856 med III-A9.B12 Anne Nielsdatter Myrup (1824-1863), som var Christen Vabesgaards hustrus kusine, datter af Niels Nielsen Myrup. Skøde af 1. maj 1858 fra Christen Jensen Vabesgaard på matr.nr. 88b for 300 rigsdaler. I 1860 havde de I-A6.B8 Axel Christensen Myrup (fraskilt fra Anne Cathrine Poulsdatter) og hendes søster III-A9.B10 Mariane Nielsdatter (ugift) boende til leje.


1861-1909  Ole Christian Larsen (1833-1911)

Han var fra Østerild og gift med Maria Jensen (1834-1881) fra Lild. Skøde af 22. oktober 1861 fra Christen Nielsen på matr.nr. 88b. Ifølge folketællingerne var han husmand og fisker.


1909- 1925  Søren Christian Jensen (1873-?) 

Han var gift med Inger Kirstine Olesen (1877-?), ovenstående Ole Christian Larsens datter. Skøde af 3. august 1909 fra Ole Christian Larsen på matr.nr. 88b. Folketællingerne viser, at han var fisker og husmand, og at de boede der i 1911, 1916 og 1921, men i 1925 boede der ingen.


1925-1929  Niels Christian Olesen (1904-?)

Søn af ovenstående Inger Kirstine Olesen. Skøde af 16. december 1925 fra Søren Chr. Jensen på matr.nr. 88b. Han var gift med Johanne Marie Jakobsen (1895-?).


1929-1939  Vilhelm Peder Anker Larsen Prætzmann Koldkær (1877-1939)

Vilhelm Peder Anker Larsen Pretzmann Koldkær (1877-1939) var tipoldebarn af III-Stamfader Niels Christian Pedersen Diernæs som købte Myrupgård i 1786. Han var også tipoldebarn af Casper Josva Pretzmann fra Oddersbøll, hvis ene datter Marianne Pretzmann blev gift med III-A3 Lars Nielsen Diernæs og anden datter Anne Cathrine Pretzmann blev gift med hans oldefar III-A8 Lars Christian Nielsen Diernæs/Koldkær. Skøde af 25. juni 1929 fra Chr. Olesen på matr.nr. 88b. Købesum 2300 kr. Vilhelm Koldkær boede på Oddersbøll i Hjardemål. Ifølge folketællingen 1930 boede der ingen i Lille Myruphus.


1939-1942  Thekla Andersen Koldkær f. Behrmann (1888-1965)

Hun var ovenståendes enke. Tingbog: 30. november 1939 Skifteretsattest som adkomst på matr.nr. 88b. Tingbog: 21. marts 1942 Skøde fra ovenstående på matr.nr. 88b til staten. Købesum 822 kr. Ifølge folketællingen 1940 boede der ingen i Lille Myruphus.Matrikelkort over Myrup og naboerne
Sidst opdateret 04.01.2018 af Lis Myrup

Kilder

  • Kirkebøger og folketællinger fra Lild Sogn
  • Skødeprotokoller for Vester Hanherred
  • Vesløsgård – en herregård på Hannæs, af Ingvard Jakobsen
  • Gårde og huse på Hannæs, af Ingvard Jakobsen
  • Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård ved Sigrid Brandi og Nikolaj Bojer
  • Matrikelarkivet - kort og sogneprotokol for 1844 matriklen
  • Historiske kort: http://hkpn.gst.dk/